Amor 1| Amor 2| Amor 3| Amor 4| Amor 5| Amor 6| Amor 7| Amor 8| Amor 9| Amor 10| Amor 11| Amor 12| Amor 13| Amor 14| Amor 15
Redaksiyon| İremet Yayınları| KORMISKAN
| ıme|Veng u Vac| Piya| Piya Portal| Zaza Portal| Faruk iremet| Miraz| Radio Zaza|
-->

Teyestey

 

Vervate
Editr

3

Vesno şia, vesno şiş-Mani
Faruk Eren

4

Jew "embazd" x r biya...
Faruk Yakup

6

Dı kltran miyandı...
Eyp Dalkılı

9

Şer Cıniyerı
Roşan Hayıg

10

Taliy mı an greyeno?
Usxan Cemal

13

Ma bı erdişa her beno?
Anonim (orşme Sreg ra)

16

Tiz Axay
Baba qef

19

Jenealoji
B.Werner

20

Mı namey xo di ez Zazaya
Koyo Berz

22

Xo bızan
M.ermug

24

Demokratnia lyun...
Zazacan

26

Qıse Fıkrkeru
Asmno Bwayir

27

Matbıa u Pserok
Mewld Diyarbekıri

28

Wellati Ma, Day
Dyab Dıjar

29

Tarixd ermugi ra end peri
Koy ermug

31

Nazlı Nazıka
Mirza Xosorıj

34

Camerdeya bımıra
Koyo Berz

36

Dırbeta vern gırana
Zerweş Serhad

37

Mıriık Per
Faruk Yakup

38

Şehid Diyari
İbrahim Doğan

39

Mıriık Per

Editor

Zerida mı ra ıi ravreno, ıi? iy kı n amey vaten, iy kı kes n şeno vaco, iy kı bı raştey vengeya zerida ma pır kena. Ka roci? Ka roci kı b yasax u b tertele ma bı zerida x ya hrirını vaten u qısey x vac. Helbet kı y roc bir u bı jubiyayenda Zazayana roc serbestey nezdiya.

Ma ne welat x ra ne zi fıkr x ra remen. Ma y ca y x dı sereberz u are, sine akerde şın, x ercan rotoxan ser. Kamo kı ameyo şar ma ser, hme quwet u hme iqdisad x seferber kerdo, tarix u detan Zazayan ra ya duriy yan zi b xeberi y. Nuştox, tarixzane u tarix n zan fın dı biy alim hme i u kewt werte, y qabala biyayenda x mısnen ma. Kıtab tarixi u arşiv media şahid ma u şahid şar ma y. Ka ı kayo şar ma serı dı erx beno. La, o kı mhim no yo kı; y kı almey ken seranay Awrupa dı r kı Awrupa dı biyayenı zi wuni kerameto do altun niyo. Awrupa dı biyayenı tayn taynnan keno alim, tayın tayınan zi keno gş. y kı wext x u alimeyda x ma sero dıznen, wext x ma r abırnen tayın tayın cı biy gşi, biy kori, la iyo mhim o yo kı y merdımiy kı wext x abırnayo ma, Awrupa dı ju puwan alimey ser n wendo u y serdo zi x u ecdad x alim vineno. Ez şena tenya ny vaca yalla yesabur. Alim b wende, alim taxsi ci, alim wahr lhmecun u kebab, şımay goşt u benzin ercan koti ra herinen? Belki keramet wucadıro?

Zaney kı Awrupa dı toxtoran ra piskolojik rapor gırot (qand kı emekli b). Şımay van belki hal şıma rındo? Rapor ıiyo hele mı r vac? Kam rapor gino? Bı kit tenya nweşi gin? O wext şıma senin ben alim? Homa şıma r aqıl u fhm bıdo, rapor u dıma rapori kever parsaxanay (sosyal) dı doş biyayenı u zurkerey şıma r bımbarek bo. y qrış kı şıma ardo pser, şıma parse kerdo, bı inana alimey x bınuşn u zeyd kıtabana vec. Kamo do şıma r qin (inan) kero? O kı şıma r qin kero, şıma, yan zi cınya/mrde şıma yo. Homa sebır u quwet bıdo şıma. Kar şıma gırano u bar şıma zi, serey şıma dı Zazay biy. Bı raştey şıma r gnay mı yeno. Derman kı toxtori da yo şıma warker u şır derg b. Ez zana, ma do bıkew hewnand şıma zi.

Amor 13 rengan orşmey welat ma ardo pser. Zıwan u rengi bı piya biy zeyd notay mziki. Notay no mzik zi veng şar mayo. Şar Zazayan bı ju fekra qiren. Van ma ZAZA y....u zıwan u kltr x r serbestey wazen.Vesno şia, vesno şis-Mani

Faruk Eren

Sanık zazaon zdri nia... Pasa beno wayir derd bdermani. Hir lac xo ben. Domani son, piy xo r derman biar. Ravr pil sono, destethal creno ya. wertn sono, oyi destethal creno ya. Ni nevan, ma tersaym, zuron ercen... laiko qıc vano, ez sri.
Pi neverdano, vano bıra to destethal amay, to qıca, to qe neşikina. Laik mınete keno, pi beno raji. No sono, zaf qeremeton anceno. Rae de j vecino ver, dı muyon dano cı vano, to ke tenge de menda, ni muyon jbini ra ke. Dı vesni (qoi, berani) peyda ben, j şiao, j şiso (sıpo). To ke nisena şişi ser, vesno şis koti wazena, to beno aca, reyina ra. To ke ğeletiye kena, nisena şiay ser, to beno hawt qati bın herdi, aca de dvi est, neşikina acr.... Sanıke nia sona. peyniye de laiko qıc derman cno, yeno reseno piy xo.
a (ıra) vesn? a şis, şia? a laiko qıc?
Vesn sefkaniye temsil keno. Eskeri dorm qela arnen. Neşikin zerre kuyer. Son, rana de gırse cn. Ser rane zey qoi (vesn) vyracen. ewres-phancas eskera rane cn, vyrndiya xo, hato ke zey qoi vyraşte, i hatia peyser son, be veştena yen, dan beri ro, beri sıknen, heni kon qela miyan. Vesn sefkano, zure nezano, verra sono. Neqs iştiriy vesni zey tira tici.
Vesno şia dna tariye temsil keno. Dna tariye şiawa.Vesni şiao. Beno hawt qati bın herdi. Paytext dna tariye aca dero.
Vesno şis dna roşte temsil keno. İsani tenge ra reyneno ra (xelesneno ra), hevaliye keno. Dna roşte şisa. Vesno rındi şiso.
a laiko qıc? ıke laik qıci na dna homa nas nekerda. Mal o mılk dna homa nas nekerdo. Cniy nas nekerd. Ninon ke nas bıkıro, can iyi cy r beno wes. Kor kor nesono, nekono tenge miyan. O masum o pako. Zerre ra ıton ama, henio. Zerreweso. Qe xo ra pers nekeno. Baqıl niyo. Byra gırşi baqıl. İ can xo neercen tenge. Zuran xo ken, reyin ra. Laiko qıc zuron nezano, heqaneo. Heq xo r raşto. Heqi kara iy raşt ano.

Pil ma be ni sanıkana mesaj dan ma.Van, sıma raştiye ca meverd. Heq kara sıma raşt ano. Y ma aqıl ma esto, ma zanim ke heq ino. Raştiye raa aqılia. Zerreweşiye rınd niya. Zerr sıma keşi r mevso. Aqıl nia vano. Raşti niao?
Dna roşte, dna tariye raa Mani de esta.
Dinan binan dey esta. Mani kıtab xo roşt u tari ser nusno. Avesta Zerdşti ra ı muso, a nusna. Zanıtene Avesta nusna, a r ra kıtab Mani r van Zend (yorum) Avesta. Ez raa Mani ser ninon zanon. Mani vano, no kıtab y mıno. Heqi mı r nerusna. Ni fykri y mın. Dini tde raşt. Raa mıni raşta. Keşi r nevon, br raa mı. Din xo mevurn. Na rae, raa aqıl mına. Wazen, br raa mı. Newazen, raa sımayi rında. Raa pxamberan xo ra sr.
No sen aqılo? Hat ra rae musneno isanon, hat rayi vano, raa sımayi rında. Raa xo mevurner. Aqıl ewroni ra aqıl Mani qe jbini necn. Doxtori seba xğon van, mordemo ke menfaat xo nezano, xğo. İsan ewroy xam aqıl Maniyo. -manik, maniak ita ra mro?- Mani ke baqıl biyne, zur xo kerdne, isani xapnne. a nevato, no kıtab Heqi mı r vat, mı nusna? Zuron nezano. Pako. Raşto. Raştiye ca neverdano. Ta van, Mani terso. Eke bıvatne, ez pxamberon, kes cy r inam nebiyne, iştne. Mehemedi r a inam bi? Teqqiya, kltr Samiyan de esta. Ta van, Mani Aramiyo. Na ğeleta. Mani Parto (Amin Maluf). Raa Mani, raa aqıli niya, raa zerria. Mısılmani iy ke raa zerri ra son, inan r van batıni. Emeviyi, Abbasiyi, Osmanıci batıniyan r van zındıq-zendeka. (raa Zend Avesta ra sono). Kiştena zındıqon helala. Xırıstiyani ninon isen. Pauli, Kathari, Bogomili Xırıstiyanon kişt. ıke ni raa Mani ra son. Fransa de ni Katharon isen, qe j raa xo ra necreno, nevano ke ez na rae ra cron ya, mı beğs Heqi kır. Arabon miyan de ta batıni teqqiya ken, xapnen. Zındıqiya jy ke ispat biye, kiştena xo caiza. Ebusuut efendi zafinan r vato, b, na rae ra acre, to beğs Heqi ki. Necr ya. Kuyucu Murati ni işt,
eşt quiye, ni raa xo ra necr ya.
Raşti ma zendime? Mısılmani heni van.
Ma mısılmaniye ra ken teber. a nia ken? Kes inan ra pers meko, sıma nia hende isan a kişt. Mevaco. ıke na dna tde rajiya. Kiştena zındıqon helala.
Ma mısılmaniye ra ken teber. Ca xo ken hira.
No vesno şia, vesno sıp (şis) koti ra amo, koto sanıkan ma miyan? Masum o pakiye koti ra biya ma ro?
Hat ra ez von, heya Mani ra yen.
Hat ra von, nn. Ma ke nia vat, ca Yezidon beno hira.
Kam ı zano raştiye ıka?Jew "embazd" x r biya myman

Faruk Yakup

Istanık mı qet nqedn. Ez ıstanıkan x bolki meseley kı mı sere ra ravrd inan ra weinena. New seri ver ney mı jew merdım sınasna.
eya tepya ma pdı bi dost u jew jew fını ez şiya biya meyman, jew jew fını o ame bı meyman mı u ma pdı dostey u embazey kerdı. Merdım do zaf zeri pak bı. Qısey u vaten cı zey aliman bi. O mı ra end seri gırd bı. Siyaseti miyan dı gırd bıbı u wahr qısand xo bı. Qimet cı zi şari miyan dı zaf bı. Wıni bı kı, hıma hıma her şan şane ma şiy keyand p, şami vıraşt u pya werd. Bahd werdenda şami ma ay yan zi qahwey xo şımıt u dı o mabn dı, tiya ra uzara u edebiyati ser qısey kerd. Roc senin bi mı key x a suk ra bar kerd u ez şiya sukna. Labır qontax ma qet nbırya. Ma pr telefon kerd u meng dı en fıni amey phet. No embaz merdım do bol aktif bi. Şiy konferansan. şiy kombiyayenan u veyveyan. No embaz mı kırd(as) bi. Yani b hile, b zuri. Hem maya cı u hem zi piy cı raşt bı raşt kırd(as) bi. Roc seni bi n embazi bı yaremeteyda embazana x r kynek da Zaza di. Kynek da delal u xasek bi. Maya cı u piy cı şi na kynekı lacd x r waştı. Pi u maya kynekerı n laceki qayıl bi u kyna x d n embazd mı. Şiraney cı şımıt, hne savıt cı dest, nişan u vyve cı zi ynı roc dı vıraşt. Bahd serna jew lac cı bı u eya tepya ma p bol ndi. Embazi xo r sukna dı kar di u key x bar kerd şi a sukı. Dıma mı aşnawut kı embazd mı r dı laci dıha biy. ım cı roşni bo, bı may u pi gırd b.

Rocan ra roc ez
Stockholm dı leq (raşt) n merdımi ameya. Ma hal u xatır p pers kerd u ma şi jew qehwexane dı ronışti, pya qahwey şımıt u p dı qısey kerdi. Kaley kber embazi cına bi u sıpe kewt bi pord cı. Ema hal u sıhat cı rınd bi. Wuni asay kı idarey cı zi rınd bı. Mı pers qeekan u ceniyerda cı kerd. Qeekan cı zi hemenı wend. N embaz mı, ez dwet kyd x kerda u va;
"-Ez wazena tı roc bir meyman mı b u ma x r kftexax (iğkfte) vıraz u bur. Mı zi va;
"Beno. A to r nımra telefond mı." Ey nımra telefond mı gırotı u x zi d mı. Ma nımrey telefonand x da p, pra xatır waşt u werışti şi.

Leq (raşt) embazi ameyenı kf mı bol kerd weş. Hele hele dıha mhim cı ma pd siyaseti ser qısey nkerdi ey ra dıha zi bı weş. Ez qehwexane ra vıcyaya u zey her wexti bı pay şiya kye. Ky mı qehwexane ra end kilometrey duri dı bı. Qand kı ez bı pay şiyayeni ra hzkena, ey ra payana şiya. Ameya resaya kye nresaya mı şami vıraştı u werdı. Set nezdiy newd şani embaz mı telefon kerd u va;
"-Tı şen meştı bir ky ma? Cınya mı zi waşt kı tı bir." Ma wext da p u p amey. meşt ri mı iek u qlatay gırot u ez şiya ky embazi. Ky embazi weş u hera bi. Mıtpaxda cı ra boya perd mewan, mewşran (pera engura) amey. Wıni asay dolmay wıraşti bi. Welhasıl ma hal u xatır p pers kerd. Qeek cı amey xeyr amyayenı kerdı u da pıro şi oded x. Weded qekan ra veng kayda kompitori (bilgisayar) amey. Qekan kompitor kay kerd. Kf mı ame. Ez fıkıryaya "-Embaz mı raştey modern no. Qeek cı y kompitor kayken". Bı fıkr mı qeek kı kompitor kayken roşnayeya mezgd x hera ken. Qand mezgi beno ze idman.

Cınya embazi zi kar x y mıtfaxı qedina u a zi am oded meymanan dı ma hatı ronıştı u ma hal p perskerd. Waya mı perskerd va;
"-Tı kamcin suk ra y?" Mı va;
"-Ez Sivereg ra ya." Heta persda Swergı ma p dı Tırkki qısey kerdi. persda Swregı tepya hıma waya mı tada Zazaki u perskerd va:
"-Tı Zazay."
"-E, Zazaya."
Mı seni va ez Zazaya ım warda mı bi roşın u hıma dest bı qesekerdenda Zazakiya delalı kerdı. Embaz mı bı Tırkiy da qılopani eşt va;
"-Tı Zazay yan zi Zazaciy." Persda embazi ra, dest, ıman u zıwand cı ra mı fam kerd kı, embaz mı persa x bınzaneyana pers nkeno. Mı waşt kı bıkewa meselana. Ema embaz mı fek persda x ra nvırada u fına newe ra persa x pers kerdı. Mı bı fekd Tırkida Sweregı va;
"-Bıra, Zazaya u Zazaciya." Welhasıl ma pdı kewti mışewre (mnaqaşa). Dı o mabn dı atmosfer wedi ame vırnayenı u embaz mı ırt-fırt şı awdezxane yan zi mıtbaxı. Dıma ame qoltıx dı ca da x u va;
"-Yani tı van Zazay Kırdasi niy".
"-Raşto Zazay Tırk zi niy".
"-Ya Kırdas?"
"-Kırdas zi niy".
"-Yani şıma wazen Krdistan pare ker."
Ez hwaya u mı va:
"-Bıra Krdistan x ra ıhar paeyo u ma ne nıka u ne zi ver coy Krdistan to pare nkerd. Ma Krdistan saya kı, ma pare ker. iyo kı veri pare biyo merdım "nşeno" newede ra ey pare kero". Cınya embazi fam kerd kı haway wedi ame vırnayenı, qand coy bı Zazaki va;
"-Şami hadıreya, ravr mıtbaxı". Embaz wınya cınya x ra u va;
"-ı wext ma no kye dı Zazaki qısey kerdo, tiya zazaki qısey kena". Mı nwaşt iy vaca u cınya embazi sur u zerd bi u va;
"-Siyaset beso ma nan x bur". Embazi va;
"-Ez a siyaset nkena u siyaset zi hz nkena. Ez a MİT u ajanan deşifre kena". Wuni asay kı embaz mı qethinubilla "siyaset" hz nkerd. Mı nşa fek x tepşa, ez doş biya embazd x ser u mı va;
"-Bıra vaten to tayn sert. Mı pers to r va ez Zazaya u Zazaciya u tı y van ez a MİT u ajan a deşifre kena. Ez ne MİT ne zi ajan a u şena qand embaz kı ez cı sınasnena qand inan zi vaca. MİT u ajaney zi kar u gırwey ma niyo, kar devletı u kar şarand binano. Şar kırdasan u welat heskerdox kırdasan drısti dost, embaz u merdım ma y". Ey va:
"-Kırdasi dost u embaz şıma niy". Cınya embazi kewt dewre u va;
"-ybo embaz to ameyo biyo myman to u vano kırdasi dost, embaz u merdım ma y". Ey va:
"-N, ny zuri ken. Ny wazen ma pare ker. Ny qand emperyalistan, qand Tırkan kar ken. Zazaci hem ma vero u hem zi sosyalizmi vero bendiy". Cınya cı doş bi het mın a u bı Zazaki va;
"-Bıra roşı". Embaz bi ze xintana u kefı kewt cı fek u va;
"-Mı to r nva Zazaki qısey mekı. Zıwan MİT'a qısey mekı". Mı "embazd" x r va;
"-Embaz bew waya mı zi Zazaya, tı y ır hndı hrs ben. To pers kerd mı zi cwab persd to da". Embazi va;
"-
Eger cınya mı vaco ez Zazaya edo y verda. Ma Kırdasiy u ma Krdistan ra y. Kes nşeno Krdistani pare kero. Ez n ir izın ndana".
"
-Beno bira izın medı. İsve ra werzı şo welat u welati bıpaw u ne Zazayan r ne zi Tırkan r izın bıdı wa pareker. Allah kar u gırwey to raşt biyaro, neya tepya nan x zi qet jew Zazaciya pare mekı. Wa key şıma dı hızur şıma bol bo". Mı cınya cı r va;
"-Waya mı qand şami berxdar bı. To r zhmet bi. Bı iznd şıma ez xatır x şıma ra wazena, ez do şıra". Ez mıtbax ra vıcyaya teber, mı sewl x kerdi xo pay, mont x gırot x dest u vıcyaya teber. Kberi vero mı cıxaray acıfina, cı ra kf ant u ez hwaya u mı va;
"-Allah merdımi r aqıl do şirin bıdo.Dı kltran miyan dı vınibiyayenı

Eyp Dalkılı

Kes wexto kı terk welat xo keno u şıno welatna do xerib.
Temen kesi do ya heştsi serra bo, yan zi ıhar serran bındıbo. Eger wıni nbo zahf zahmetey do bıvıjiyo kesi verni u kes do bol pıroblemana eşır-neşır bo. Bol ray u neqebi do bıvıjiy kesi verni u kes do bol pıroblemana biro pver. Şaşey u takşey do bıvıjiyo kesi verni. Kes zekı awı dı ırpı ırpı keno, wıni bıırpo. Qeeko kı mabn (temen) ıhar (4) u arsi (14) dıro, dı xeribey dı mabn dı kltran dı xo vıni keno. Ne şeno kltr xo, kltr may u prd xo u ne zi welato kı şiyo kltr welati tam bıgiro. Tay bo zi keye dı o do may u prd xo ra kltr xo bıgiro. Dı wendexane dı, ke dı, cay kay u wext ravrdenı dı o do qekand xeribana, kı kltrd eyra niy inana, eger estb way u bırayand xo ya bıdo bıgiro. Bı no hesaba, no şekla o do nimkltr bıreso u dekewo şlıgi, cemati miyan. Nimkltr biyayenı zahf rayan fna kesi verni, rayan kesi tmiyan kena u bol zahmetan kesi r peyda kena. Tabi a takşey u vınibiyayenı, pıroblemi verni vıjyayenı teniya bı nimkltri ra nina, eynı wextı zıwani ra zi yana. Wexto kı ray u pıroblemi vıjn cı verni, nşeno zıwan xo y keyi zi aver (ravey) bero. Qand coy kışta zıwani ra zi nimmerdım reseno. Keye dı o do teniya rojan xo y vengan, tatilan, pukınan, şıli u şerpiyan ravrno. Demo kı kes n wextan hesab u kıtabrodo, kes do bıvino ıi, ı hesabi u kamcin ray vıjyn kesi verni. Hefti miyan dı panc roji u hergı roj heşt seatan xo wendexane dı yan zi orşmey wendexani, cay kay u kan dı ravrneno. Heşt seat cı şın rakewtenı u hewni r. Roji ra, vistuıhar seatan ra peyra maneno heşt seati. ıhar seat cı qand kay, qand teberi, qand wınyayayenda Tv u herwına do ravr. Teniya teniya peyra ıhar seati manen may u prd cı r. Dı ıhar seatan miyan dı do ınay xo bıvırno, awı xoro kero, dest u riy xo bışuwo, nan buro, persi do cıra persb, versney persan bıdo u herwına. Bı no hesaba di-r seat cı do zi bı no hesaba ravr. Teniya ju seatı do bımano. Dı a zu seatı miyan dı zıwan xo, kltr xo u dıha ıi ıi bımıso?. Bı ı hesaba o do xo tam bıresno u dekew şlıgi, cemati miyan?. Bı ı hesaba o do tammerdım bıreso u ray u pıroblem kı vıjn cı verni inan ra bıreyo?. Bı ı hesaba o do lınga xo umuş şar u cemat xo kero? Vıra dı inan, bı ı hesaba o do lınga xo umış welato kı teydıro welati, şard welati u cemat welati kero? ...Şer Ceniyerı

Roşan Hayıg

Cak beno cak nbeno zew cıtr u zu ceniya cı bena. Na ceniya ney hendık qedr ney zana, hendık zana zuwa ney dıdı nkena. Qe roj mrded xo ver nvızyena u hema waştenan cı ana ca. No herga kı şıno cıtı u şandı yeno keye, no nan xo weno, pizey xo keno mırd u en soyındı zi vano: "Ella tı kesi şerd ceniyerı ra sıtar ker". Herga no wına vano, zord cenyerda cı şıno hıma a hes xo nkena u xo pize dı vana: "Seni nbo mrdey mı no wa qe vazo" Roj fına no şıno cıtı, na şewra werzena kar u bar keyi qedinena, ney r ara kena hadre u şına emi. Na şına nezdid eman dı zew raşt nay yeno, ekı ney masey tepışt oyo beno keye. Na vana: -Bıray mı tı şen sıb masey bıd mı? No vano: -Serrey u ıman ser, ez dana u no sıb masey dano nay. Na cı ra xadır wazena u kewna ray şına vera erdo kı mrdey cı yo cıtı keno o erd. Yena mıyanıki masan xo kena xeta kı mrdey ci yo cı ra şıno u cıtı keno a xetı mıyan, ser cı hera gna u inan xetı mıyan dı nımnena. Wexto kı mrdey cı xeta xo ano resneno o ca, sırsiya cı koyna masana u masey pro vızyen herı ser. Masey zi masey tezey u hewna y xo lunen. Wexto kı no cıtr n
masan veyneno no şaş maneno u vano: "Hele, hele, hele na Ellameta Ellay bewni, masey layan dı awan mıyan dı ben, newe zi xeta mı mıyan ra vızıyay" No gayan xo vındaneno u masan xetı mıyan ra ardano, keno sıhan mıyan u beno keno awı mıyan kı nhermıy kı şandı bero keyd xo. Masey xo kerdi awı mıyan tepya yeno cıta xo dewam keno u erd xo rameno. Ney masey berdi kerdı awı mıyan u ame dest bı ramıtenda erd xo kerdı tepya ceniya cı cado nımtera vezyena u yena ney hetı. Wexto kı yena ney hetı no gayan xo vındaneno u şıno ara xo keno. Ceniya ney zi zekı her wext kena, fına a rozı zi qeyret ney kena, gayan vıradana u bena awdana u ana. Bahd ara xo kerdenı no fına gayan xo debesteno u cıta xo keno. Bena hela şani van cenkı şıro keye u şamiya şani hadre kero. Wexto kı cenkı kena şıro no vano: -Cenki heqet n masan tey berı keye, ma r surkı ma şan dı bumı. Na vana: -To masey koti ra ardi? No vano: -Xeta mına cıtı mıyan dı vızyay. Cenkı weynena ney şık tevay nberdo. Na veng xo nkena, masan gna u dana pıro şına keye. Şamiya şani kena hadre, şan dı no yeno, na sıfri bena verdı rakena şamiya xo ana cı vero sıfri sero ronena. No vano: -Ka masey ma, to masey sur nkerdi? Na vana:- ı masey? No vano: -La mı emidı masey day to mı va ma r şandı sur kı ma bumı, ew to zi gıroti ardi keye. Na vana: -Mrdek qay esto se to hewn.mewn diyo, tı şibıy cıtı to masey kotira ardi? No vano: -La mı xint mekı, mı to r va masey xeta mı mıyan ra vızyay. Na vana: -Mrdek masey herı bın dı nben, masey awiy u awı mıyan dı ben. No hrs beno, tıllo beno u şıno dano cenkerı ro. Cenkı xo cı dest ra reynena, remena tever, qirena, veyndana u vana: -Hayho, hayho. No fına xo resneno cı u dano pıro. Dewızi veng cenkerı aşnawen u yen ney tepşen u cı r van to xeyro, tı y ı dan pıro. No vano: -A vero vızyaya coyra ezo dana pıro u wına qısan xo rameno, mı masey day cı u mı va nina berı keye dı surkı, şandı ez ameya ma bum. Ez ameya ay masey niyardi mı ver, ina ard mı ver. Mı cı ra pers kerd va: -Ka masey, ay mı r va, masey ıi, to masey mı nday. Dewızi cenkerı r van: "Tı neheqa" Na vana: -Wıllı-billı-tillı ney masey mı nday. No şıbı cıtı, no masey nşıbı kı, wa vazo masey koti ra ard. N van: "Wınyo? No vano: -E, ez şıbıya cıtı, mı cıtı kerd sırsi xetı mıyan dı kewtı masana, masey herı bın ra vızyay, mı zi arday u berdi kerdi awı mıyan. Ceniya mı am mı zi day cı u cı r va nina ber keye, nay zi ardi keye. Nıka zi vana: -To masey mı nday. N dewızi van: "Esto se ney aqıl xo kerdo vıni u no biyo xint, seni masey herı bın ra vızyen" ew n pro arbyen ney u ney gıloncna gırdan estunda bani ro u ney ıwe ken. No tım qireno vano: -Zekı ezo vana wıniyo, van şıma emeleya xo bı mı biyar. Herga kı no vano wıllı wıniyo, n tım ney ıwe ken u hal ra, hlera finen. Hal ra vıst tepya dewızi dan pıro u ben vılla, şın keyand xo. N şın tepya na ana şami nana ney feka u cı r vana: -Tı biy xint, tı do tım na estuna gırdayeb. No qireno nay ro, ters dano vano: -Qen tı mı emel bıkı ez xint nıya. Labr no merdım do zaf eks beno, qand vıradayenda xo cı ra reca nkeno. Bol tay ravreno, hıni no yeno ray u nay r vano:- Cenki ez to ra reca kena, se beno mı akı, ez xint-mint niya, tı seni vana wa zey to bo? Na vana: -Bew merdek no end serriyo ma zewcyayey, ez to vero nvızyaya ew to ıi va mı ard ca. Heta na rozı mı qet qısur nkerd. To tım bileheq u billesebeb day mı ro, rı mı nda u roz mı r tı berxdar ba nva. Sero zi tı werışt u ronışti to va "Ella kesi şerd ceniyerı ra sıtar kero. Herga kı to wıni vat xeneri şiy mı zeri ra, mı zeruda xo dı heleynay u qe hes xo nkerd. No bahdo tı tam vırıyay u to xo kerd vıni, qand coy mı na reziley ardı to serre dı. Bew ceni arbo se seni vaz wıni kena kena kesi. Camrdi hı kena wezir, hım kena rezil. Ceni rındi zi est, ari zi, xırabi zi est". No vano: - mı aqıl xo gırot xo serre u ez neya tepya iy nvana. Na ney akena u n şın p kışta ro qal masan nkena, to r cenıyan r zi dıha heqaret u qesey nkena. Tı seni vana wa zey to bo. Ceni bıwazo camrd xo hım werzanena hım finena. Ceni rındı zi ari zi est, heme zey p niy. Rındi xo ra rındiy, nvazen pisey bıker. Ceniyand aran r zi van "Aqıl ewres cenyand ara zu kerger serre dı ro, a kergı zi şına sıloyan pşanena.

BAWANK U ZIBDIKI

Dı dew ermugı est, dew Hesraniy. Ninan ra zu dewa Zıbdeka u zu zi dewa Bawankiya.
Werted n wırna dewan dı zew iniy esto, namey cı iniyo sıpeyo. Awa n ini hım bola u hım zi bol honıka. Coyra n dı dewi tım n ini sero lez ken u dan pro. Seni beno se n fına lez ken, esker yeno ninan tepşeno u beno qeraqol. Qeraqol dı fahm beno kı lez cı heme n ini seroyo. N wırna dewızi zi pr ben dahwaci u p dan mahkema. Bahd dayenda mahkema, mahkema kefş hewadana n ini ser. Kefş yeno ini ser u weyneno kı no ini werted n wırna dewandıro, ew tepid dewda kesi sero zi niyo. Uzadı kefş nşeno qerar bıdo u mesela cra safi kero. Beno nezdi dıhirı, kefş kerdoxi ben veyşan. Ser ini zi cay do zaf weş beno u wazen kı nan xo ini sero bur. Coyra n van "Ma biy veyşan şır ma r nan biyar, labır şamiya şıma kami kı dıha germı bo u germ tiya reso no ini inano. ımkı o wext belli beno kı dewda kra dıha vşi nezdiyo". Ne dewı zi qebul ken u dan pıro şın dewı kı şami vıraz u biyar. Dewda xo dı bawankı zi van " Ekı ma haki bışelqınım u bem se n haki germ manen, o wext no iniyo sıpe beno ma". Labır zıbdekızi zi gn pılola sur pewzen u ben ini ser. Hıni n wırna dewı zi şamiya xo an. Hakim weyneno şamiya nina u qontrol keno. Haka şıkıneno, weyneno kı haki bıy honıki. Fına gışta xo dekeno pılolı mıyan, gışta cı veşena. Ekı pılolı bılqıqi erzena. Uza dı kefş kerdoxi van "No ini Zıbdıkızano, ıkı Zıbdıkı zi dıha baqıl vızyay, pılola sur rew rewi honık nbena, haki rew ben honık. Coyra na qıser ser herkes vano: "Vano Zıbdıkıza bı pılolda sura iniyo sıpe Bawankızan ra gırot.Taliy mı an greyeno?

Usxan Cemal

Welat ma de mordem beno, zaf gurekar beno, zaf gureyeno, emeg dano, araq dano, ama taliy xo ey de olvaz nbeno, tali dlmast sono.
Roz kuno ra xo ver, vano:
-Ez honde emeg dan, araq dan hama na taliy mı qeytan rınd nbeno, rınd nsono, ez ke ı kar bıkerine, ıqa ke dıqat qayt kerine ki, kar mı dlmast sono, ala ez şrine le (het) sah (wayir) Taliyu, pil taliyu, cı ra pers kerine, ala na taliy mı a ngureyeno? Mordemek kuno ra rae, sono. Zaf ke sono, senık ke sono, rast hes bırri yeno. Hes bırri cı ra pers keno, vano:
-İson Heqi, kata sona?
Mordemek, vano:
-Taliy mı ngureyeno, sonune le pil talyiu, cı ra pers kenune!
Ala na taliy mı a ngureyeno?
Hes bırri, mordemeki ra vano:
mı ki j derd mı esto. Se biyo, xr xo, to ke şiya le pil taliyu, seveta (qand) mı ded mı r cı ra pers ke, derman xo ıko?
Mordemek, vano: -Bıra Hes, derd to ıko? Hes vano:
-Derd mı, zaf tersonekune. Ez honde gırsune, honde harune, ama zaf ters zerr mıde esto. Tersenoknia xo ra bese nken ke piz xo mırd kerine.
Ala pil taliyu ra pers ke, derman na ters mı ıko?
Mordemek, hes bırri ra vano : -Ma se biyo, ez xo ra sonune le pil taliyu. Seveta to ki derman cı ra pers kenune. Mordemek hes ra xatır xo wazeno, kuno ra rae, sono. Zaf ke sono, senık ke sono, rast goze yeno. Dara goze (gozre), mordemeki ra pers kena, vana: -İson Heqi, kata sona?
Mordemek vano:
-Taliy mı ngureyeno, sonune le pil taliyu ala na taliy mı a ngureyeno?

Dara goze Mordemeki ra vana:
-İson, derd de mıno gırs esto, se viyo, xr xo, ala na derd mı pil taliyu ra pers ke, derman xo ıko?
Mordemek vano:
-Derd to ıko?

Dara goze vana:
-ez honde hiraune, honde berzune, gıl mi resen asmn, hala goji mı ra nnisen. Na goz dorm mı, waxt ke ame, ben pırr gozu, mı j khakıla boine mı ra nnisena. Pil taliyu ta pers ke ınay rao?
Mordemek vano:
-Heya ma ez xora sonune uza, seveta to ki cı ra pers kenune.

Le dara goze ra ki bırrino ra, sono. Zaf sono, senık sono, rast hniy yeno, zaf biyo tsan. Sono le hni ke cı ra awe/uwe bısımo, nia dano ke awa heni qılrına (leymına). Hni mordemeki ra perskeno, vano: -İson, kata sona?
Mordemek vano: -Taliy mı ngureyeno, sonune le pil taliyu. Ala na taliy mı a ngureyeno?
Hni, mordemeki ra vano: -Derd de mıno gırs, gıran esto. Ala na derd mı ki cı r qesey bıke, ala derman xo ıko?
Mordemek vano: -Derd to ıko?
Hni vano: -Awa mı qılrın yena, ne qul Heqi, ne ki theyr u thuri yen diar mı. Xor na ko ra tıp teynarune.
Mordemek vano: -Ez xora sonune le pil taliyu. Seveta to ki cı ra pers kenune. Mordemek le hni ra bırrino ra, sono. Zaf ke sono, senık ke sono, ko ser de vreno (derbaz beno) sono diar ke ı bıvino! To vana ceneto. Dar-beri, theyr u thuri, bağ u baxey, hem u derey, vas u vılıki tede govende kay ken. Pro tali ki gureyen, hem ki zaf rınd gureyen. Mordemek mabn na ceneti ra derbaz beno eve zewq nat u dot xode niadano. Tijia amnani sanena zerr mordemeki. Mordemek sono qonağ pil taliyu nia dano ke j herdisesıp maqat (diwan, cac_k) sero nişto ro, vano: -Selamun aleykum?
Pil taliyu vano: -Aleykum selam.
Mordemek vano: -Pil taliyu t_ya?
Herdisesıp vano: -Heya ezune.
Mordemek vano: -Taliy mı ngureyeno, ez coka amune dst to.
Herdisesıp vano: -To kama, koti ra yena, falan fılan....
Mordemek vano: -Ez fılan mordemune, fılan ca ra, fılan dewe ra yenune. Herdisesıp mordemek qonağ ra beno teber. Taliyu mısneno ra cı, vano: -Nia de! (bewne), ni tali pro gureyen. To vinena? U dot j tali bın dara mojne de merrediyo ra.
Mordemek vano: -Heya vinenune.
Herdisesıp vano: -işte uwo ke uza merrediyo ra, u taliy toyo. Ez nıka heredin cı ra, nae ra tepia nverdan roniso. Gereke her dol_me de bıgureyo. To ki eve zerrerehetni so.
Mordemek, herdisesıp ra vano:
-Ez ke rae ra amune rast hniye amune, derd de hni esto, awa xo qılrına, qeytan ne İson Heqi yeno diar, ne ki theyr u thuri. Derman xo ıko?
Herdisesıp vano: -So, hni ra vaze zerr bovin dey de şm esto, coka awa hni qılrın yena.
Mordemek vano:
-Ez ke rae ra amune, j ki rast dara goze amune, goze ki j derd xo esto. Goze qolında hirawa, gıl xo resen asmn, hama goji pa nnisen, ınay ra?

Herdisesıp vano: -So, goze ra ki vace, bın pencun goze de kup zerrni est. İ zerrnu ke cı ra vez, endi goji nisen pa.
Mordemek vano: -Ez ke rae ra amune, j ki rast hes bırri amune, dey ki j derd xo esto. Zaf tersoneko, coka vsan u tsan maneno. Dermane ey ıko?
Herdisesıp vano: -Hes bırri ra vaze, na dina de mordemo bom, xğ, baqıl, budela ke kamo, ey boro, endi beno zerreip u hr.
Mordemek creno ra (ageyreno), yeno, yeno le hni. Hni mordmeki ra pers keno, vano: -To şiya le pil taliyu?
Mordemek vano: -Heya şiyune.
Hni vano: -To derd mı cı ra pers kerd? Dewa xo ıko?
Mordemek vano: -Pil taliyu isono de kokımo, herdise yena, gınena şne ro. Mı derd to cı ra pers kerd. Mı ra va ke, so hni ra vaze, pe bobin hni de şmi est; i şmu ke cı ra vez, endi awa xo bena zelale. Hni vano: -İson, se viyo, xr Heq xo, bi (b), na şmi bobin mı ra veze, va na awa mı zelal bo. Mordemek sono şmun pe hni bobin ra vezeno, erzeno. Awa hni bena zelale. Hni de awa xo sımeno, kuno ra rae yeno. Mordemek yeno, raste dara goze yeno, dara goze cı ra pers kena, vana: -To şiya le pil taliyu, derd mı cı r qesey kerd, derman mı ıko?
Mordemek vano: -Heya, mı cı ra perskerd. Mı ra va ke, so goze ra vaze, bın pencune ae de zerrni est, i zerrnu ke cı ra vez, endi goji nisen pa.
Dara goze vana: -Se viyo, bi, xr wayir xo, na zerrnu bın pencun mı ra veze.

Mordemek sono bın dara goze kıneno, cı ra zerrnu vezeno, erzeno. Kuno ra raa xo, yeno. Mordemek yeno, rast hes bırri yeno. Hes bırri mordemeki ra pers keno, vano: -To şiya le pil taliyu, derd mı cı r qesey kerd, derman mı ıko?
Mordmek vano: -Pil taliyu mordemo de lesederg, herdisesıpiyo, derd henni r va ke pe hni de zerr bobini de şmi est, ine ke vez, awa hni bena zelale. Mı bobine hni kınıt, zerre ra şmi veti, eşti. Awa hni biye zelale. Seveta dara goze ki va ke: Bın pencun dara goze de kup zerrni est, i zerrnu ke vez, goji nisen dare ra. Mı bın goze kınıt, zerrni cı ra veti, eşti, derd goze bi ve derman. Pil taliyu seveta to ki mı ra va ke: -Na dina de isono bom, xğ, baqıl, budela ke kamo ,ey boro, derd cı beno derman.
Hes bırri mordemeki ra vano: -Ma, na riy dina sero to ra bom, to ra xğ, baqıl, budela kam esto? şmu ncna, zerrnu ncna, taliy xo ra qarina. Ez to wen!
Hes bırri niseno ro mordemeki ser, weno. Derd hes bırri ki derman vineno.
Sanıke ki itıka de qedina. Ez texmin kenune ke na sanıke ra zaf ison ma aqıl cn!

Vatoğ: Metin
Ca vatene: Almanya Federale
Waxt vatene: 1998Ma bı erdişa her beno?

Anonim
(orşme Sreg ra)

Roj padişay no, dı cıniya cı u her cınya ra zi lacd cı beno. Serr wırna qeeka zi zey pyayo.
Padişah her rojı kı şıno beno bı ımır u nzano kamcin lac x herunda x dı bikero padişah. Qand co zi nşeno rew-rew qerar bido kamcin lac r text x verado. Roj, meng u vextno derg ser n i fıkrno. Ka se bikero u se n kero.

Bahdo fıkıryayenı, padişah, raman x dı ray vneno u zano kı na i kı o bı x vinayo bıbo ramana ra reyayış y. O fıkır kı qand padişah bıbyay reyayena cı na bi; "Gere ez lacan x tecrbe kera, ina bıcerıbna u bewna kamcin lac mı dıha aqıl, zirek u ımakerdeyo. O kı herunda mı dı bıbo padişah gere tayn şart mı biyaro ca."

Padişah qerar dano u wazeno lacekan x bıcerıbno u qand co zi, werzeno lace x y gırd, lac cınyerda gırdi vndeno u cı r vano;
-lac mı şori bewni a qamyon a ıi ya a duz (mydan) dı vınderda?
Lacek goşdareya piy x keno u werzeno dano pıro şıno qamyonı het u wınno kı qamyona pemeya u yeno piy x padişah het u vano:
-Kek a qamyon kı duz dı vınderda, qamyona pemiya.
Padişah bewneno lac x ya u vano:
-Lac mı qe to pers nkerd. Nva na qamyon kamiyo? Koti ra yena, het kotiya şına? U pemey kamiyo? Wazen biroş u qand bar peme endi wazen? kamcn erdano? Tı qe iy pers nkerd?
Lacek kor-pışman maneno u nzano piy x re ı cevab bıdo u lacek vano:

-N kek, mı pers nkerd. To mı r nva kı, ez iy wunasini ina ra pers kera u qand co zi mı iy wunasini ina ra pers n kerd.
Padişah bewneno lace x ra u vano:
-iy nbeno lac mı. Zaten ma r peme lazım nbi. Mı tenya va belki beno-beno tı iy wunasini pers kerdo. Nıka tı şen şır, kar mı bı to ya nmend.
Şo bewni kar u bard x.
Lacek piy x padişah ra iy fam nkeno u dano pıro şıno. Padişah no fın veyndano lac x y, cınıyerda werdi.
Lac cı y cınyerda werdi senin aşnaweno kı ıpiy cı, cı vndeno, werzeno yeno piy x padişah het selam x y germ piy x r dano u vano:

-Kek, tı mı vndayo. Vacı emr x. Ez to r amadeya.
Padişah lac x y werdi r vano;
-Lac mı, mı aşnawıt ewro qamyonı ameya duzı şo bewni a qamyon a ıi ya, ameya duz dı vınderda?
Lacek vına selam x dano u piy x het ra vıcno teber. No werzeno dano pıro u şıno duz u ver kı whr qamyon bıvino, ver werzeno qamyonı, bar cı, heme iy cı qontrol keno. Dıma whr qamyonı vineno u cıra i-mi pers keno.

-Whr na qamyonı tı y?

Wehr qamyonı vano;

-E, ez a.

-Mı qamyon to qontrol ke. Bar to pemeyo. Ez wazena tenya bızana, koti ra y u bı het kotiya şır?

-Ez dewa nezdiy Diyarbekır, Sati ra yena. na peme zi peme ya Sati ya. Ez ameya Diyarbekır kı pemey x bıroşa.

Lac padişay bı whr qamyoni qısey keno, heme iy x sere ra bın pers keno u whr qamyoni ra xatır wazeno dano piro şino qonax prd x u ıi misayo u pers kerdo ina piy x r vano.
Piy cı, cı r vano:
-Hıı, rındo lac mı, bol rınd bi. Nika ez zana qand ıi a qamyona duz di vinderda. Nıka kar mı bı to dı nmend. Tı şen şır.
Şo bewni kar u bard x. Lac padişay dano pıro şıno.
Beno roj meştri padişah fına veyndano, lacd x y cınıyerda gırdi u cı r vano:
-Lac mı pıro dı şorı mı r her do erdişın bıvinı u biya mı r.
Lac cı gırd selam piy x dano u werzeno şıno. Şewra rew, sodıri (şefaq) ra heta şan rojaway cay nverdano, geyreno, nşeno her do erdişın bıvino u prd x r biyaro. tabi lacek her wext fıkrno "-Ma bıerdişa her beno. Piy mı r sebiyo? Mı ra iy wuni ecb wazeno. Nıka ez kami ra pers bıkera?
Eger ez pers zi bıkera şardo bıhuwo mı ser. Zaten mı heme ca zi gyraya. Mı her erdişını nvinaya" Lac padişay werzeno şıno piy x het u piy x r vano;
-Kek wıllı-billı mı cay nverda u geyraya, mı nşa her do bıerdişa bıvina u biyara.
Padişah bewneno lac x ser u vano:
-iy nbeno lac mı. Ez zana tı her do bıerdişın gyra qey ma do roj bıvin. Kar mı to dı nmend.T ı şen şır.

lac padişay, cinyay gırd ra selam x dano piy x u vıcno teber.
No fın padişa vendano lac d x y bini u y r zi zey eyni i vano:

-Lac mı ez to ra her do bıerdişın vazena. Tı y mı r şı r jew her do erdişın bivin u biyar.

Lacekı werdi piy padişay r vano
-Kek, mı r heta hir roji izın bıdı, ez do to r her do bıerdişın bıvina u biyara.
Padişah bewneno lacd x u vano:

-Beno lac mı. İzın hir roji ewro ra to yo.
Beno meşterin laceko werdi werzeno şıno cami dı destawa x gino u riy x dano het qılbiya. Bahdo nımazi, o sıfte cami ra vıcno teber u yeno hewşda cami dı vındeno. Kamci merdım o erdişıno kı nımaz ra vıcno, jew bı jew teber dı tepşeno u cı ra wendena xtbi u weızan a roji pers keno.
Lacek hemın ra pers keno u merdekno erdiş sıpe leq cı yeno u y ra zi perskeno u vano;

-
Apo, ewro mılay xtbe dı ıi wend u ı weızzi day?

Mrdeko Erdiş Sıpe vano:

-Bı namey homay gırdi nino mı viri, ez nzana mılay ewro se va u ıi wend.

Lac padişay bol ecız beno u erdiş sıpeyın r wuni vano:

-Senin nino to viri u tı nzan, qey to goştarey a mılay nker dı?
Erdiş sıpeyını vano:

-Seni mı goştarey nker dı. Xorto tı y se van? Tı goşdareya qısed x ken?

Vano u riy x tırş keno

Lac padişay fam keno
Apo yo erdiş sıpe eciz biy y ser. Lacek werzeno vano:

-
Apo, x vşi medırnı u ri tırşey zi meki mı ser dı. Eger to goştarey bıkerd to do bızanay mılay se va, an se nva. Kes seni hendı rew x vir a keno. Ma vac tı vir ke, ma qe end iy cı nino to vir? endı merdım x vir a bıkero zi, fına zi end iy cı yen viri kesi, ya zi aqıld kesi dı manen. İmkan ıniyo kes hemını, henday rew x vir a bıkero? Qe herf an zi qıseyda cı, aqıld to dı nmendo?
Apı erdiş sıpe vano:

-Bı namey Homa y gırdi mı goştarey kerd, laber heme mı vir a şi.
Lac padişay wuni bewneno ser no mrdeko erdiş sıpeyın u vano:

-Erdiş sıpeyıno sexte. Qaşo tı y sofi y u vera x dayo het Homa y whr erdi, qe tı nşermayn zuri kerden ra. Vacı mı goşdarey nkerdo, o ax ez o do to ra iy pers nkera, npawa u ez o do to vereda. Ez zana, tı miletı xapeynen u qand zuri kerdenı yen cami, kı şar to ra nkewo şık u verniya to ngir u vac no sofi yo, no ray da Homa dı ro. Tı yen cami kı, miletan tı ı ımı marda x y. Şar bınzane kı to heta ewro, key end u endınan veşnayo, kerdo xırabe u tı niy her wext yen prd mı het fsadeya şari ken u bı nan şariya kay ken? Bew to riya end cinya viya u end qeeki zi skur mendo.

Lacek werzeno sofiy erdiş sıpeyını, erdişa cı ra tepşeno u cı x dımı anceno, gino beno prd x hetı u vano:

-Kek, ha mı to r her do erdişın ard.

Padişah bewneno lac x ya u vano:

-Qand ıi tı no por u erdiş sıpe u sofi r van "her erdişın"

Lacek piy x r vano;

-Kek hile, zuri, fsadey, faiz, textesızey, tırotıkey (xırxızey) heme iy feıli ny dı esto. No qıym nkeno ser zi nzanay ewromıla cami dı se vato. Yani goşadareya mılay nkerd bi.

-Ma lac mı tı cami dı nbi?

-N kek ez wuca dı nbiya. Ez cami ra rew vicyaya kı şari ra pers kera ka mılay ewro se vato u no erdiş sıpeyın nzanay ewro mılay se vato.

Padişay fına bewna ser lac x, huwa u va;

-Homay bı to ya b lac mı. Quwet to quwet şran bo. Eferim to r lac mın o baqıl o zana u ım akerde.
Ny sera padişah, text x veradano lac x y werdi u herunda x dı y keno padişah.Tiz Axay

Baba Qef

Roj jew axay do kırdas, zengin u halrından dewand binan dwet şami keno.
Axa key x u tırşıkiyand x r vano:
-Ez axay do zaf gırda. Hme mı ra hzken. Na hzkerdenı hme qand nan u şamiya. Merdım axalıxeya x bı werdayenda x ya dano ispatkerdenı. Sıfred merdımi dı bol merdımi bıb se, na ju mısnena kı merdım wahr mal u mılkiyo. Qand coy zi şıma do werdayenda x dı kemaney nker. Şır end mi u kavıri u end zi kergi cıker bıpewj u hadıre ker. Van sıfred ma dı hme i bıbo.

Meyman axey yen. Dewıji ınay x y pak u newi dan x ra. Qe axey zi ınay x y hrirını dan x ra u x xemılnen.

N sıfte nan u şamiya x wen u dıma zi sero şiraneya x wen. Ze det qehwe fırazna u qehw x şımen. Bı vengd zaniya n ar ben. Axa verni dı, bı myman u tırşıkiyand x ya şın cami. Cami dı axa u myman cı awdaz gn u şın cami zere. Cami dı bı mal dewlemendeyda x ya kewn rz. Axay peyni dı zi tırşıkıy cı cay x gn. Xoca yeno cami zere zekı selam bıdo serey x hl keno u hrmet x nişan dano. Hme ver ken vera qıble, qamet tepşen u van;
-Allah u ekber. Dest x hewadan x hewadan u ben goşand x ser.
Axa u myman cı zi zey xoceya ken. Fın, dı fıni axa ewt beno u fına hirını dı axa tiz keno. Axa agyreno u vano;
- Deng hat we? (Şıma aşnawıt?)
- Bell, Mir me. (E, axay ma.)
- Hun ı dısekının, rabın herın destmja xwe bıgırın. (Şımay ı vınden, werz şır awdaz x bigir.)

N şın newe ra awdaz x gn u yen fına axay peydı qamet tepşen.
Mı namey xo di newe zana ez Zazaya

Koyo Berz

Veri qax
ıd sero bı nuşand (Herfand) gırdana "Ez Zazaya" yeno nuşnayenı u koşey sero roneyno. Jew merdım zekı iyd xo y bol mhimi vıni kero, wıni sahni miyan ra geyreno.
Ge na kışt, ge a kışt, ge nopol, ge opol, ge na doşi ser, ge a doşi ser, xover u xopey, orşmey u dormey xo, ge het erdiya, ge het hewaya şaş-şaş wınno u geyreno kı iy bıvino.
Dı o nabn dı merdım yeno cı ra pers keno u vano: -Bıray mın o delalo camrd, tiy geyren ıi?
No vano:

-Ez o geyrena xo u named xo.
O vano:

-La bıray mı, tı do nami se ker? Ma tı nzan ma bıray py u mı namey xo nayo to ya zi.
No vano:

-Ez ne to u ne zi namey to wazena. Van ez namey xo y heqiqi bıvina.
O vano:

-Ella paşti u qwet bıdo to.
Şo bıgeyrı tı beno vinen u dano pıro şıno.
No fın jewna yeno, pers keno u vano:

-A..a dezay mı to ıi xo kerdo vıni ti y geyren cı?
No vano:

-Mı xo u aqıl xo kerdo vıni ez o geyrena cı beno bıvina.
O vano: -La tı do aqıl se ker? Ma dı aqıl bolo, hım to r u hım zi ma r beso. Ma ı wext bıwaz ma şen bı aqıld xo ya to zi bıroş şarna.
No vano:

-Berxdarbı, wa aqıl to to r bo, tı mı ra fek vıradı.
O vano:

-Tı zan. Şori beno Homa aqıl dana to, tı bı aqıld xo ya xo u şar xo roşen u dano pıro şıno.
No fına geyrayena xo rameno. Dı o nabn dı hend wın no jewna dıha ame. No selamı dano u vano: -Ha, mı tı di.
Şewranayo mı cay nverdayo ez o geyrena to. Ma tı nzan lec ma esto u tı ma r bol lazım. Van tı rew br, xo ya bombay gırd u şır şard ma, Tırkan u şıma Zazayand ma miyan dı bıteqn.
No vano:

-Ma şıma ra zi, binan ra zi, binand binan ra zi fek vıradayo, ma şıma ma ra fek nvıradan? Ma nwazen ney a tepeya peyeteya şıma yan zi binan bıker.
O fına pers keno u vano: -Ella sinen, tiy se ken u geyren ıi?
No hrs beno, pereno qırda cı u vano:

-La ti y nvinen ez o geyrena xo, named xo, şexsiyet xo, kameyda xo u aqıld xo. Ma ti y mı ra ıi wazen u qand ıi mı dımı geyren u mı xo r kar an. Ez o to r vana, mı ra duri kewı, ez xo u namey xo bıvina.
Kt dano ey dı zi u ey xo hetra qewneno.
Bahd qewnayenda ey hebna dıha geyreno. Welhasıl dı a geyrayena xo dı, koşeyd sahni dı qaxıd vineno kı, sero nuşnayo u vato: "Zaza esto jew şaro, Ne farıs, ne Ereb, ne Tırk u ne zi Kurdo". No hıma qaxıdi gno xo dest, xo tılloy hewa keno, qireno u vano: "Di, di, di, mı namey xo di. Ez zana, newe zana ez kama, Ez Zazaya, zazaya, zaza, zaza. Ya, yayaya, neya tepeya, heme dınya do, mı bı named mın a, bısınasno. Di, di, di, mı namey xo di. yayaya zaza, yaya Zaza....
Xo bızan

M.ermug

Xı bızan
Ma bol berey mend
Bol berey...
Biym lete, lete
maya ken qeşmerey
Rojıkı şıno merd marayo
mevınder, şır ravey
Şır ravey
Koni welat ma
rd u bostan ma
Vılık ma pelsiyayo
awa ma peysayo
taqat ma şıkyayo
Kerm kewto dard ma zere
Oyo zerera keno wışk
mendo bare
Vaj mır bıray mı
vaj mır...
ıman mepş
goşan xo ker merkı
No i nveşio
tı dekewt mian
B kaxu b xem
tiy gyren vırt u vıran
Hnday beso
b xo xo bızan
Veng xo berzkı
wa dayax bıdo ma prknan
Bewn fın orşmed xoya

Şemşro ma sera şaneyeno
sl u cısn ma inkar ken
Named demokrasiya
hme i şehiten
Hyran homa d (Ela'de) toba
Wıl bil y to xapynen
May kanci wextıd
Rewnao rıjyayo padişahın
ne mendo xan nezi text
Gıraney xo medı dest
To kaş ken
verdan seqet
Dımazi hueyen to
van "Ela ra rhmet"
Wa rhmet estand merdar bo
Bostand dınyad ju vılıka
mazi bıreso
Namey mılet u welatd ma bo
Rındey i şenayiya dınya boDemokratnia lyun o astar demokrasiy jrekeru

Zazacan

Nıka Tırkya de xeyl isoni vejin tever, het hepi ra bıj het raşti verva herbi vejin.

Ez ki pers kon. Ni hata nıka herbo ke Dewleta Tırke Zazau de, Asuriyu de, Kurdu de kerd, a (ıra) verva herbi nevejiya? Hata nıka demokrasi a ninu viri name?
Na rozu xeylteni van ke Tırkiya de problemo vern, problem de vr xo mırd kerdena Karkeruno, problemo vern, problemo de demoqrasiyo.
Nine ra gore demoqrasi haqa i binu inkar kerdena, mıletun binu qırrkerdena. Ni, qetilnia xo r demoqrasi wazen. Coka ke ninu fek ra ez qes demokrasi hesnen, tık teynia nae van: No zuro de zalalo! Haqa Zazayan, haqa Asuriyan, haqa Hermeniyan, haqa Kurdan daene problemo de verno. Ni isonu tık teynia eve vre vinen! Eke heni nebiyne, isoni tık teynia vre (pize) mırd kerdene ra vıraste nediyne. ıson de fıkri est, ison eve zon xo, eve zagon xo beno ison. Eke heni nbiyne, wert ison o mali ra, zde ferq nebiyne. Eke problemo de vern ke werden u Ssmıtene biyne, ni hondae karkeru seveta ordiy barbaru phoşti cı ndne. No ordiy barbaru hard Zazayan de, hard Asuriyan de, hard Hermeniyan de, hard Kurdan de kemere (kerra) kemere ser de neverd, ni demokqrat ke ewro vejin rau, hata nıka koti de, kamci ceneme de bi ke nıka demokqrat biyene yena ninu viri?

a ordiy ninun barbari ke hondae rızq nine milyar dolaru ra ke mılet (şar) ma ke qırr kerdne nevejiya rau, verva na nheqiye nevejiya?

Eke vejin rau a tık teynia -Ma herb nwazeme! van, hama -Ma Tırkiya de demoqrasi wazeme, haqa şar Zazayan, Asuriyan, Hermeniyan o Kurdan wazeme! nvan?

Niy ke uca van, ma demoqratime, bızan ke xo xapnenı! Ma zurun ni zurekeru ra mırdime. Ma vsan nime. Vsaniya ma Demoqrasiya. Eke Domkrasi rınd vo u Demoqrasi de mılet serbesti b zon, isoni ki vsan nmanene. Ni pro zuy (yew), zeleqiya jbini. Zuy (yew) vaz, i bini mevin, namus_znia! Demokratni qe niya!!!Qıse Fıkrkeru

Aarnaoğ: Asmno Bwayir

namey şerabi veciyao be xırabiye, ebe xo weşo
hele ke ebe jew rındeke ra şımıt, dana weşo
van, şerab xırabo, va bo, mı r hewa weşo
hem, mı ra ke pers kena, her iyo ke heramo, weşo

Umer Xeyyam
* * *

Zerri, eza bunya mao zordesta. Xerca ae ra ezao bin ino ke sero sermianine (reisine) bıkero. Ae dıma mezg yeno, o eza do zordesto ke derec dı dine dero; ezaan binu r teyna bın sermianina zerri de sermianine keno.
Mezg zerri r xızmete keno, eza bini ki nae ra, gor cad u waştenan zerri, cı r xızmete ken.

Farabi, El-Medınetl Fzila
* * *

Eşq de felsefa nbena. Iy ke na ken, bom! (xint)

Maksim Gorki
* * *

isani zafr haskerdene ra tersen, ıke tersen ke dest ra bıveciyo hasbiyaene ra tersen, ıke xo layıq haskerdene nvnen
⁄eyalkerdene ra tersen, ıke mesuliyet xo de ano
qeseykerdene ra tersen, ıke tersen ke kıbar (kritik) b
tersen ke zerr xo biar ra zon, ıke tersen ke br redkerdene kokum biyaene ra tersen, ıke qedr gncnia (xortina) xo nzan xo vira biyaene ra tersen, ıke heni zanen, iy do rınd ndo homete (alem)
j ki merdene ra tersen, ıke ramıtena weşiya xo nzan.

W. SHAKESPEAREMatbıa u Pserok

Mewld Diyarbekıri

Roşın biyayış qay miletk palıka wulina b 'ekıl bıxeyra azadiya. Merdm gavag awneno şekıl grotışd sehnada siyasetiw dewletanra merdım vinenog şekl eyroy wuli vızri dı dord hebk pserokde rısay pw fıkr x dı a pserokde rısay heqiqet rısay başi rısay rasti u badjoy fıkran cine şekıl grotow ı gored degerd fıkrand ya biy hakim yayke mnasıb fıkran ıb rısay mnasıbd x.


Loma eyro pserokr wayir biyayiş milletk zf ikdo pilo. Ters mı owog ga tırk şytani bı kırdaayne dı Awrupa deyke roşınfıkıran ma bı ihsand x bıker hewna. Merdım esto 3-4 pserokan tdır vecen, edebiyat, siyaset, zanayış, qısebend, sinema, tiyatro u hner dı vano belkem şiyo azmin. Merdem wazen vaco ş.

Eger eyro xsusen roşınfıkır ma bışkig sehada edebiyat u zond zazaki de hmleyk bıker mar asas matbıa sağlam berz go zf başb. Pxemberi proy ewliyan hewar u imdad Zazand ehld ğiretiygro loqmed neyari tewech u tenezl nken owo dem xayin ka yen ma sero, cine deb. Welat ma Zazaistam u şar ma Zazan hesbıker. Tay projey mın qab tay berhemand edebiyatd dınya ra Zazaki zıvıryayiş est. Eyro ma ewna rapey mend.

Ewna rapey mendg nino hisab u kıtab. Homa tofan u belaw afat dı qewmd şytand tırkide, kırdide biyar. Matbıat ynewo, ynık rasti, heqiqet nişan dano. Merdımk sl nşkeno milletkda matbıatra mehrum miyan de zuran bıker u bı eno newa aye bıxapn yayke aye rapey werd. Yayke aye hewn ker. Heşiyari bı matbıat bena, yayke metbu'at heşiyari keno leze, Matbıat dest vızri u sıbay dı eyrode resneno p. Matbıat milletand rapay mendeyan qet dı wextte ni wendişeke.

Matbıat ıman neyari keno kor, paştiya c şıkneno. Eger imkan mı bıbyay o mı bızaneyg johebeyke pserok mı dı wextde nrsena destd wendoğan ike ezga 5-6 pserokan tdır veci. ınki eyro roşınfıkıri eger bınus go sıba bi wendışiw, go sıba fen lembayk b. Şu'ley roşınd matbıati bı sayada sered şıma ehld qelemew, ehld ğireti go sıbay ma roşnu bınuru, bıfeyz ker.

Homa, xızıriw, piriw, pxemberiw, ewliyay yardımciy ehld şard Zazan u milletda Zazawa zize b. Homa roşınfıkırand Zazaw, karkerduği yiw tofan xayınanira S T A R kero.Welati Ma

Dyab Dıjar

Wellati ma
Binteng bı
wellati ma
Miyoni derd u kuılonıd
Raşayi mend
Wellati ma
Teber tijb,
Ruej tarib,
Erd keskıb,
Aşm lhlınb
Piyeşkıd kewıtib,
Piyeşkıd surayib
Mend miyoni ax u waxid
Wellati ma
Qomiş ma miyon ar kuyondıb
Miyin kski u miyoni zerdayidıb
Miyoni reheti u miyoni şayidıb
Mend miyoni ax u waxid
Wellati ma
Zeg bı şond
Ruej şı awon
ımi bi tari
Ez kota miyoni dewon
Mı xu di
Vrsiy miyoni lewon
Mend miyoni ax u waxid
Wellati maDay

Dyab Dıjar

Day
⁄uırbetıd ez tı ri hesreta
Miyoni ğribonıd
Ez tı ra duri kota
Tnayi zuara
E honiya miyonda
Ez tnawa miyoni şert şarida
Day babi mı ğurbetıd merd
Bır mıno pil ma ra duri vındert
U bin rn ğribıd mend
Bı tnayi ez honiya tiya derson verd

Day
⁄ribid wextug zemon benu şon
Kuıli u drdi monn timiyond
Tı kuena mı vir miyoni inond
Ez qıj biya tı mı kerda gırd
E tut biya tı mı kerda mırd
Ez epel biya tı mı kerda rınd
Ez ıka honiya ğribid
Kota miyoni drd
Ma wextug babi mı da herr
Tı ma guırt xuı bıni prr
Tı u wextız ma ra hes kerd z vr
Miyoni rueşnayid zerr tı akerdı bin zerr piyexımbr

Day
Emıri emronıd
Ma ırr tı xuı vira nikn
Xr u xrati tı battal niyekn
ımoni tıy bıruqyayon
Tari niyekn
Heqi tı ma sero
Ma ırr inkar niyekn

Tarixd ermugi ra end peri

Koy ermug

PIRD HEBIRMANİ (Haburman Kprs)

No pırd pırd do bol kıhano. Dı serda 1179 an dı, demd Artukan ra mendo. Labır heta ewro a esereyda xo ya tarixi ra iy vıni nkerdo.
Goreyo kı welat ma sero hend lej biyo, hend ameyo talan u wran kerdenı, fına zi xover dayo u ameyo resayo demd ma. Van ma n iyand xo r, n tarixd xo r, n eserand xo r wıhr bıvıjiy. Van ma lanet bıwan talankerdoxan, wrankerdoxan u yaxmekerdoxan kı welat ma vısto n halan. Dı demd xo dı welat ma hım kışta Osmaniyan ra, hım kışta Sefewiyan ra u hım zi kışta şarand binan ra bol ame işqalkerdenı, talan u wran kerdenı. B şard ma Dımıliya-Zazayan, şaran binan hemını, n welat ma y zey ceneti sero lej kerd, welat ma na pa,veşna u şar ma kerd sırgunkerdenı. Hemını waşt kı n welat ma y delali xo destan bın fin, mal u mlk ma talan ker u ber xo r bur. Ewro zi Tırkan u Krdanay n welat ma y weş u delali sero dan pro u lej ken.

DIZA ERMUGI (ermik Kalesı)

Tarixzanayoxi van dıza ermugı dı demd (axd) werti ra mendo. Tarix ciy heqiqi keso bol weş nzano. Na dıza weşa delal ewro biyo xan u xırabe. Rıjnayenı, xılnayenı, weşeynayenı u bwahrey verd a ya kena gan bıdo u wertera bro hewadayenı. Qand kı keso cır wahr nvızyeno kewto n hali. Ewro dewleta ma bıbyay ma do zi zey şarand binan n eserand xo r, n tarixd xo r wahr bıvızyay, korı kerd (himaye kerd) u nverday bırızyay (Bıxıliyay), weşaneyay, wertera werışt u vıni biyay.
Het dızda ermug kışta sukda cı, ko u kerrand gırdan ra ameya erxbıyayenı, gırotenı u xemılnayenı. Kışta cıya teveriya (teberiya) yan qarşıd (hemverd) suka jew kaf (mexara) u dirına (dirna) bir aw vıraştey est. Kaf cı bı destana vıraziyayo. Mırkı n birand aw nzıyena, nina. N biri pey awda yağeriya yazi pey vewra kerd pırri u amnani zi a aw şımıt, ıkı ne biri zerrera pey ırpa dawıt. labır ewro n biri herı ra, xılık u siyan ra biy pırr u grıyay. Tenya cay cı u ser cı bellı ben. N kafd na dızr şar ma vano "dukan Berberi" ( berberxane, taştışxane). No kaf bı destana ameyo vıraştenı u tam berberxani maneno. Qand coy cı r van taştışxane. Miyabeynd (mabn) dız u kerred veyvekara (gelincik dağı) ra laya Sinag (sinek ayı) ravrena u vera cr şına. Dıza ermug na la ra bol berz, kaşın u weraziya (yokuş). No cayo kı ma y van kışta peynida dıza. Goreyo kı peyniya dız berz u kaşına, labır ser cı taynek (hebek) duz u herıno. Ekı kes na herer heb (tenek) keneno, na her bınra tir helıstey (vaşo helısiyaye, rk otlar) vızyen. Dmek wıni aseno kı a herı no bahdo ameya cı sero resaya p u biya kom, komi. Na dızda ermug sero lejo (cengo) en gırano gırd dı demd Sefewiyan dı ameyo kerdenı, vıraziyayo u biyo. A kışta dıza duzra heb veracr dı, kaşd cı vero xeyl ban xırabey u xılyayey est. Ds n banan pro siyand vıraştana bı ırpa, kerez (kirec) vıraziyay, derzi deyay cı u nexş biy. Labır şari siy ciy weşi heme xor gırot u berd pa bani vıraşt. N ds n banand rızyaya (xılyayan) ewro risiyayeya dışmenan u talankerdoxand welat ma ya. N dsi zey erbeta zalımey u barbareya insanan ray u nişan dan. Zey sembold risiyayeyda inan tek u tuk, vırt u vıran werte dı mend qand erbeteyda dışmenan. Demd osmaniyan u Sefewiyan dı na dız sero bol pırodayeni u leji bi. Wırna hetan waşt kı o dızı inan dest kewo u cı destı bımano. ıkı na dız veri bol mhim bı, qand coy waşt kı xo dest fin. Qand xodest vıstenda na dız, bı qwetand bol gırdana ganwerdo (hrış berdo) pser kı dızı p destan ra vez, cıra bıgir u xo dest fin. Qand na dest vıstenı bol fıni na dızı şanaya top u glan fek. Ey ra kıştand teverira bol hasar diya u rızyaya )xılyaya), xan u xırabe biya. K, k dest ra gıroto cayed cı rıjnayo, xılnayo u kerdo xırabe. Qand semedan ewro xılyaye u xırabe, eyb dışmenano en gırd u zey riyand inan siyayan werte dı mendo. Ds na dızı qand dışmenan eyb do bol gırd u gırano. Ma n, wa na barbarey u wrankerdoxeyda xover bışermay.

KERREY VEYVEKA (Gelincik dağı)

Kerey veyvekı kışta rojawad zımed ermugı dı ca gno u derg beno. Nabnd kere u sukı dı xeyl baxey est u laya Sinagı miyabeyn ra ravrena. Gorey vatenan u efsanan, mesela name gırotenda n kerri ney ra yena. Verni van; Veyveyndo bol gırd bı bergir u estorand xo ya n koy sera ravreno. Dı a ravrnayenı dı, veyvi miyan ra qe ju cınkekı bın xo keno pis. A cınkı, yan marda qeeki hetı qand bın pakkerdenda qeeki ne aput u ne zi iyd zey aputiya beno kı, pa bın qed xo pak kero. Na ınbiyayenı ver na cın kı tewred xo miyan ra nan vejena u bın qed xo gna naniya kena pak. ıi beno u ı qeyamı qılayneyna se dı o sıre dı qelayneyna. Dı a pakkerdenı dı erd u azmin tetewr lerzeno, toz u dumani bın dı maneno. Zekı qeyamı bıqlayneyo wıni ser dınyay grno u beno siya. Dı a lerzanayenı u qeyamı qılaynayenı dı, qefled veyvi ra jew weş nmaneno. Heme piya fın ra ben si, ben kerey. Qand coy, qand na mesela van kerrey veyveka. Sukda ermugı ra no kerrey veyveka bol weş aseno. Manzara ciya keri sukı ra xo weş nişan dana u asena. Qand nani Ella (Homa) ninan r yeno xezeb u hemını fın ra keno kerey.

ZİYARETA HESEN U HSEYNİ

Na ziyar cıniy kı cı r qeek nbeno, bol cıniyan yen na ziyar ziyaret ken kı, cır qeek bıbo. Wexto kı yen ziyaret ken, waştenan xo an zıwan u qrban cıken.
Do ıi bıwaz se dı a niyetkerdena xo dı an xo zıwan u sero qrban xo bırnen. A ziyar sero soz dan kı, wexto kı başql Ellay ben kı waşten u recay cı qebul bo kı fına br ziyaret ker, sero qrban bıbırn u iyo kı wahdnayo ey biyare ca u bıker. Na ziyaretı siyda bol gırda. Ferq a siyerı u siyand binan no yo kı, na si zey siyand binan niya, zey devi u şekıld devi manena. Kes wexto kı wınno pıra kes vano qey deveyo. Qand coy, qand n hesabi na siyerı r van devey Hesen u Hseyni. Na si devey Hesen u Hseyni biya, biya si. orşmed na siyerı dı, siyand sıpan sero zey makekana gırd lekey suri est. Gorey vatenan van dı lej (ceng) dı Hesen u Hseyniya ben dırbetın. Dı a dırbetın biyayenı dı ninan ra xeyl goni (guni) şına u rızyena erd u n siyan ser. ılk a gonida inan kı yen siyan ro wıni sero ben wışk u pa manen. N lekey sury kı zey makana n siyan sero ca gıroto u mend zi ılk gonida inan. Yan goniya kı Hesen u Hseyni ra rızyaya ılk a goniy. Na siya kı drvd devi manena, na siyerı kışta siy werdi est kı, wexto kı kes inan herunı ra luneno, n siyan ra juwerı gno u beno nezdi a sida gırdı se, seni si bena nezdi cı na siya gırdı zey mıqnatsi ya a siya werdi ancena a xo u dıskınena xo ro. Qand coy kes siyan werdiyan orşmed a siyerı zi cara nluneno.
Nişan lıngda Dndlda Hz.Eli na siyerı sero, lıngda ci ya binı zi aya roy (fırati) vero zuna siyerı sero ya.Nazlı Nazıka

Mirza Xosorıj

Nazlı tı şına xosorı
Roj bı tari lezk şori
Nazlı şına xosorı
Roj bı tari lezk şnı.

Nazlı ya ma nazıka
Waya komya mawa
Nazlı ya ma nazıka
kni komya mawa

Nazlı kinika başa
Zeray safa paka
Nazlı kinika başa
Zeray safa paka

Nazlı kinika rında
Kelena y bılında
Nazlı kinika rında
Kelena y bılında

Yeni Nazlı wazeni
Kelena ye bırneni
Yeni Nazlı wazeni
Kelena ye bırneni

Şewa yeni hnne keni
Rojo yene vy beni
Emşo ma hnne keni
Suwa yeni vew beni

Nazlıyam xemılneni
Ami vewa xo beni
Vewa xo xemılneni
Ami Nazlıyam beni.

Mayam dıma bermena
Tasa aw deverdnena
Mayam vew dıma bermena
Satıla aw deverdnena

May vew dıma bermena
Kezewa may vişena
Mayam dıma bermena
Kezewa may vişena

Nazlı ya ma nazıka
Waya komiya mawa
Nazlı ya ma nazıka
Kn komiya mawa

Nazlı ya ma şı k şari
Ma mendi b weri
Nazlı ya ma şı k şari
Ma mendi b weri

Homa saxi selometi bıdo
Aqubetiya in bıwo
Homa saxi selometi bıdo
Aqubetiya in bıwo

Eno qanuni Homawa ama
Kezewa may vişawa
Ulfu deti dınya wa ama
May vew hlya wa

Nazlı ya ma nazıka
Waya komya ma wa
Nazlı ya ma nazıka
Kn komya ma wa

Nazlı koma ara wa
Kn Mhmedi Heqi Xosor rawa
Emşo ma hne keni
Sıba yeni veyv beni

Veng veyvi duri dı yena
Gum guma def u zırnawa
Zazon ma govendi eşkeni
Veyvey Zazo weş beno

Nazlı ya ma xemılneni
Amey veyvey xo beni
Camrdeya bımıra

Koyo Berz

Serana remaya remaya nbı
Kewt şopta mı ame ez diya
Kewta qtida xo nımıtenı
Fına zi penced cıra nreyaya
Xo nımıtenı ra ez edızıyaya
Şıra koti, koti dı xo bınımna

Bellayo kı van qay esto noyo
Ameyo sered mı r bella biyo
Şına koti şopda mı dımı yeno
Xo nımıtenı zi fayde nkeno
Şına koti yeno şopa mı vineno
Doşbeno bellay xo bı mı dano

Felek tı b tı seqet u kotırımb
Bellay mı ra duri cana dı bıvin
ır tiy gıraney mı nvıradan
Mı to r sekerd şopa mı ramen
B mı qe kesna ınbı tı bıvin
Qand mı tı ır henday zalım

Felek tiy ır mı rıhat nverdan
Tım wazen mı xo r qrban ker
Jewbi kesna ıniyo yen mı vinen
Mı sond werdo teslim to nbena
Heta dalpada peyni xover bıda
Bımıra zi ez do camrdeya bımıra...
Dırbeta vern gırana

Zerweş Serhad

Qand mılet bi şehidi
Verd n şeşti wu hir seri
Şano yeno, şewa yni
Bıwana rıhd inar jew Yasin'

Dırbeta verna gırana
Gıraneya Şx Said' Piran'a
Qand heqd Kurdistan'iya
Dard kiyardi b imana

Heq Dımıliya ameyo ravey
Tewrd xortan vazd kerey
Vaj teresar, ma amey
Hukmat Tırka end perey

Şx Said' Piran'i, şıma werışti
Mar zey roj u zerqi akewti
Welat Dımıliyara xorti werışti
Neheqi cad xodı ronışti

Heqo koya serre yeno cr
Xort Dımıliya y şın cor
Tım ver şın, van deyri
Vatbı "Werz!" Şex Said Piran'i.Mıriık Per

Faruk Yakup

Zerida mı ra
mıriık pera
zeyd to ya
bı mına.

K kı dest na ser
bı zerida x ra
kewt duri
mı ra.

Ez ne ezrail
ne zi pexembera
zeyd to ya bı hzarana
kewti ray
bı mına.

Mıriıkı,
bı zıwand mına wend
dran x
fekt mı ra.

Ax...mıriıkı
tı ı weş wanena
bı zıwand mına
tı qin kena
na zeri
na barı hewadana?Şehid Diyari

İbrahim Doğan

ıme mı hurdi hurdi berben
Xuşe xuşa ağwa tya şeyid diyari.
Ne isani am hewş to de berb
Tı ziyara ser Ko Bingolia,
Şeyid diyari
Sewda mı z sewda Ferhatio şirina.

Ez waştiya xo ra creno,
Cigera mı khul o bırina.


Yare rındeka, yare her i ra şirina.
Tı qey veng mı nheşnena, şeyid diyari.
Tı ziyara mıradana, derman derdana.
Tı derd mı zana, hale mı vinena.
Mı aqıl zay kerdo, ez waştiya xo ra crena
Hsir ıman mı verba to am,
Şeyide diyari.

Ne kes mı r berbeno, ne kes hal mı zano.
Dest waştiya mı dest mı de bo,
Mı r dermano.

N eşq ğedari ez kişto,
ser mı mıj o dumano.
Ez amo ziyara to ser, berbeno,
Tı kotia, şeyid Diyari.
İBRAHİM vşo,
biyo wele, cı r ino ca mezele.

Adır gıno can o cigeran mı ra,
vşena zeria bele
Yare biya, zalıme biya kemere,
ez ke merdo mı ra vano ı mele
Heqo nheqa, ma tı vıraze şeyid diyari